Revízie elektrických zariadení

Home / Revízie elektrických zariadení

OP a OS (revízie) elektrických zariadení


    Podľa zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. §9 ods. 1 písmeno a) predpisuje zamestnávateľovi povinnosť sústavne kontrolovať a vyžadovať dodržiavanie právnych predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečnej práce, ochrany zdravia pri práci a bezpečného správania sa na pracovisku a bezpečných pracovných postupov, najmä kontrolovať stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane stavu bezpečnosti technických zariadení, vykonávať revízie elektrických zariadení (odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení) a zároveň je zamestnávateľ povinný odstraňovať nedostatky zistené pri kontrolnej činnosti elektrických zariadení.

Podklady potrebné k revízii:

*východiskovej

       – dokumentácia elektrického zariadenia zodpovedajúca skutočnému vyhotoveniu

       – protokol o určení druhu prostredia

       – záznamy o kontrolách, skúškach a meraniach vkonaných pred uvedením do prevádzky

      – doklady stanovené príslušným predpisom

      – písomné doklady o vykonaní východiskovej revízii časti elektrické zariadenia

 

 

*periodickej

      – dokumentácia elektrického zariadenia zodpovedajúca skutočnému vyhotoveniu

      – protokol o určení vonkajších vplyvov

      – zásady pre údržbu elektrického zariadenia, tj. vykonávanie kontrol, revízii, skúšok a meraní

      – záznamy o vykonaných kontrolách pri prácach vykonaných v zmysle STN 33 1500

      – doklady z dozorovanej činnosti orgánu štátneho odborného technického dozoru

Lehoty vykonávania revízii podľa vyhlášky Z.z. 508/2009 Príloha č. 8

A: Lehoty odborných prehliadok a odborných skúšok elektrickej inštalácie podľa druhu objektu a zariadení

príloha č. 8
príloha č.8 časť A

B: Lehoty odborných prehliadok a odborných skúšok elektrickej inštalácie a zariadenia na ochranu pred účinkami statickej elektriny a atmosférickej elektriny podľa vonkajšieho vplyvu a druhu prostredia

príloha č.8 časť B
príloha č.8 časť B

Prihliada sa na obidve tabuľky a berie sa do úvahy lehota s kratším intervalom!