Revízie el. spotrebičov a náradia

Home / Revízie el. spotrebičov a náradia

Revízie elektrických spotrebičov


Revízie a kontroly elektrických spotrebičov sa vykonávajú v zmysle STN 33 1610 podľa ustanovení tejto normy sú vymedzené a definované spotrebiče, na ktoré sa vzťahujú jednotlivé ustanovenia nasledovne:

   – elektrické spotrebiče pre domácnosť a podobné účely,

   – elektrické svietidlá,

   – elektrické zariadenia informačnej techniky,

   – elektrické prístroje spotrebnej elektroniky,

   – pohyblivé šnúrové vedenia,

   – elektrické a elektronické meracie prístroje,

   – ostatné el. spotrebiče podobného charakteru ako napríklad:

       ◇ vstavané spotrebiče,

       ◇ domáce spotrebiče,

       ◇ tepelné spotrebiče.

Rozdelenie elektrických spotrebičov podľa typu:

Spotrebiče držané v ruke

– prenosné spotrebiče určené na to, aby boli behom normálneho používania  držané v ruke.

Prenosné spotrebiče

– spotrebiče, ktorými sa pri práci manipuluje alebo iné než pripevnené spotrebiče o hmotnosti menšej než 18 kg.

Neprenosné spotrebiče

– spotrebiče, ktoré nie sú prenosné alebo spotrebiče, ktoré sú pripevnené.

Pripevnené spotrebiče

– spotrebiče, ktoré sú určené na používanie, keď sú pripevnené k podložke alebo iným spôsobom zaistené na určitom mieste.

Elektrické spotrebiče podľa užívania podľa STN 33 1610:

   Skupina A – spotrebiče poskytované formou prenájmu ďalšiemu užívateľovi.

   Skupina B – spotrebiče používané vo vonkajšom priestore (na stavbách,  …).

   Skupina C – spotrebiče používané pri priemyselnej a remeselnej činnosti vo vnútorných priestoroch.

   Skupina D – spotrebiče používané vo verejne prístupných priestoroch ( školy, hotely, kluby, …).

   Skupina E – spotrebiče používané pri administratívnej činnosti.

lehoty-revizii-a-kontrol-spotrebicov

Pri vykonávaní revízií a kontrol elektrického náradia sa postupuje v súlade s normami STN 33 1600, STN 33 1500, STN 34 3100:2001. Poverený pracovník zamestnávateľa je povinný:

 a) Vypracovať zoznam elektrického ručného náradia a náradie rozdeliť podľa používania na skupiny A, B, C :

skupina A – s náradím sa pracuje len občas (do 100 prevádzkových hodín ročne),

skupina B – s náradím sa pracuje často – krátkodobo (od 100 do 250 prevádzkových hodín ročne),

skupina C – s náradím sa pracuje často a dlhšie (viac ako 250 prevádzkových hodín za rok).

Poveriť všetkých zamestnancov, ktorí pri svojej činnosti používajú náradie, kontrolou náradia a poučiť ich na túto činnosť v rozsahu STN 33 1600. Kontrola náradia sa vykonáva pred zahájením práce a po ukončení práce.

  b) Zabezpečiť vykonávanie revízií elektrického ručného náradia

*Pri každej predpokladanej alebo zistenej poruche (napr. pri podozrení z poškodenia prúdom, nárazom, tekutinou alebo inými vplyvmi).

c) Viesť doklady o vykonaní revízií náradia v rozsahu stanovenom STN 33 1600, doklad o vykonaní revízii musí byť uložený u prevádzkovateľa a prístupný orgánom štátneho odborného dozoru.