Revízie bleskozvodov

Home / Revízie bleskozvodov

OP a OS (revízia) bleskozvodu


Ochrana pred bleskom sa zriaďuje na stavbe a zariadení tam, kde by blesk mohol spôsobiť

a) ohrozenie života alebo zdravia ľudí

b) poruchu s rozsiahlymi dôsledkami

c) výbuch

d) škodu na kultúrnej, prípadne inej hodnote

e) prenesenie požiaru zo stavby na stavbu, ktorá podľa písmen a) až d) musí byť chránená pred bleskom

f) ohrozenie stavby, pri ktorej je zvýšené nebezpečenstvo zásahom blesku v dôsledku jej umiestnenia na návrší alebo vyčnievania nad okolie

Po vykonaní montáže je potrebné urobiť prvú odbornú prehliadku a odbornú skúšku (východiskovú revíziu) podľa §9 Zákona NR SR č.124/2006 Z.z., STN 33 1500:1990, STN EN 62305-1 až 4:2007 (34 1390), STN 34 1391, STN 33 2000-6:2007 a technických podmienok.

Podklady pre vyhotovenie správy sú:

   – projekt,

   – protokol o odovzdaní zariadenia,

   – protokol o funkčnom vyskúšaní aktívneho zberača testerom alebo meracím prístrojom.

Ďalšie úkony vykonané v rámci východiskovej revízie bleskozvodu:

   – kontrola dodržania projektu – umiestnenie a upevnenie AB, výška nad chránenými časťami

   – použité vodiče, materiály, podpery, svorky

   – kontrola dostatočných vzdialeností elektrických zariadení, antén, veľkých kovových hmôt

   – kontrola prechodových odporov spojov

   – kontrola odporu uzemnenia uzemňovačov

Pravidelné odborné prehliadky a odborné skúšky bleskozvodov (pravidelné revízie bleskozvodov) sa vykonávajú v termínoch stanovených vo Vyhl. MPSVR č.508/2009 Z.z. Revízia sa vykonáva aj po dokázanom zásahu bleskom. V rámci pravidelnej revízie sa vykoná:

Vizuálna kontrola:

   – či nedošlo k rozšíreniu alebo zmene chránenej budovy, či nie je potrebná inštalácia dodatočných ochranných zariadení

   – elektrická spojitosť vodičov a mechanických spojov

   – upevňovacie prvky aktívnej časti, zberných vedení a zvodov

   – či nedošlo k zoslabeniu niektorých častí v dôsledku korózie alebo mechanického namáhania

   – či sú dodržané dostatočné vzdialenosti, vykonané pospájania

Meraním sa kontroluje:

   – elektrická spojitosť skrytých vodičov

   – hodnoty odporu uzemnenia

Pri aktívnych bleskozvodoch

Meraním alebo testerom dodávaný výrobcom daného aktívneho bleskozvodu sa vykoná funkčné vyskúšanie aktívnej časti bleskozvodu (hlavice). Každý výrobca alebo autorizovaný dovozca bleskozvodu musí stanoviť spôsob, akým sa preverí, či je aktívna časť funkčná alebo nefunkčná. Pritom môže ísť o meranie konkrétnych parametrov, ktoré majú byť v určitom rozsahu, alebo o skúšku jednoúčelovým testerom, kde sa funkčnosť prejaví rozsvietením signálky, vychýlením ručičky alebo oznamom na displeji.

A: Lehoty odborných prehliadok a odborných skúšok zariadenia na ochranu pred účinkami statickej elektriny a atmosférickej elektriny podľa druhu objektu a zariadení

Tab. ochrana pred bleskom podľa druhu zariadenia
Tab. ochrana pred bleskom podľa druhu zariadenia

B: Lehoty odborných prehliadok a odborných skúšok elektrickej inštalácie a zariadenia na ochranu pred účinkami statickej elektriny a atmosférickej elektriny podľa vonkajšieho vplyvu a druhu prostredia

tab. vonkajších vplyvov
Tab. vonkajších vplyvov

Prihliada sa na obidve tabuľky a berie sa do úvahy lehota s skratším intervalom!

Pre aktívne bleskozvody platí :

Tab. ochrana pred bleskom podľa LPL
Tab. ochrana pred bleskom podľa LPL