GDRP

Home / GDRP

Toto Vyhlásenie nadobúda účinnosť v máji 2018.

V Róbert Tóth – REOST si uvedomujeme, aké dôležité je chrániť vaše osobné údaje, a našou prvoradou snahou je spracúvať ich zodpovedne a v súlade s platnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov, a to vo všetkých krajinách, v ktorých Róbert Tóth – REOST pôsobí.
Toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov popisuje všeobecné zásady Róbert Tóth – REOST týkajúce sa ochrany osobných údajov, ktoré sa vzťahujú na osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, alebo používame o našich zákazníkoch a iných jednotlivcoch z organizácií našich zákazníkov, obchodných partnerov, dodávateľov a iných organizácií, s ktorými Róbert Tóth – REOST nadviazala alebo zamýšľa nadviazať obchodný vzťah.
Prečo a ako zhromažďujeme vaše osobné údaje
Vaše osobné údaje môžeme zhromažďovať na rozličné účely, ako napríklad:

• Prístup k webovým lokalitám a ich používanie
Keď navštívite niektorú z našich webových lokalít, zaznamenáme informácie potrebné na to, aby sme vám mohli umožniť takýto prístup, dokázali zabezpečiť prevádzku webovej lokality a dokázali zabezpečiť súlad s bezpečnostnými a zákonnými požiadavkami súvisiacimi s prevádzkou našej lokality.

• Reagovanie na vaše žiadosti o poskytnutie informácií, vybavenie objednávky alebo podporu
Keď sa na nás obrátite (či už online alebo offline) v súvislosti so žiadosťou o poskytnutie informácií, vybavenie objednávky produktu alebo služby alebo poskytnutie podpory zaznamenáme si vaše údaje, ktoré potrebujeme, aby sme dokázali vybaviť vašu žiadosť, poskytnúť vám podporu a aby sme vás mohli kontaktovať. Napríklad si zaznamenáme vaše meno a kontaktné údaje, podrobnosti o vašej žiadosti a o spôsobe vybavenia, doručenia a fakturácie vašej objednávky. Takéto informácie uchovávame na administratívne účely, za účelom ochrany našich práv a v súvislosti s našim vzťahom s vami.

• Kontaktovanie zamestnancov našich zákazníkov, potenciálnych zákazníkov, partnerov a dodávateľov V rámci nášho vzťahu s našimi zákazníkmi alebo potenciálnymi zákazníkmi, partnermi a dodávateľmi získavame pracovné kontaktné údaje (ako sú meno, kontaktné údaje do práce, informácie o pracovnej pozícii alebo zaradení zamestnancov, zmluvných dodávateľov, poradcov a autorizovaných používateľov), ktoré používame na rôzne účely, ako napríklad správa zmlúv, plnenie záväzkov, dodávanie produktov a služieb, poskytovanie podpory, fakturácia a správa služieb alebo obchodného vzťahu.

• Informácie o klientoch
Keď uvedieme, že vaše osobné údaje používame v spojení s vašou požiadavkou, objednávkou, transakciou alebo zmluvou (alebo v rámci ich prípravy), alebo za účelom poskytovania požadovaných služieb (napríklad webových stránok), činíme tak preto, lebo je to nevyhnutné z hľadiska plnenia našich zmluvných povinností.

Keď uvedieme, že vaše osobné údaje používame v súvislosti s marketingovými činnosťami alebo zlepšovaním alebo vývojom našich produktov alebo služieb, v záujme bezpečnosti alebo v záujme plnenia zákonných požiadaviek v iných súvislostiach ako je splnenie zmluvných povinností alebo požiadavky, činíme tak na základe legitímnych záujmov tretej strany alebo s vaším súhlasom. Keď osobné údaje zhromažďujeme a používame v súlade s právnymi predpismi EÚ o ochrane osobných údajov, môže to mať vplyv na vaše práva.

Zdieľanie osobných údajov
V istých situáciách môže Róbert Tóth – REOST zdieľať vaše osobné údaje s vybranými partnermi, ktorí nám pomáhajú poskytovať vám – alebo spoločnosti, pre ktorú pracujete – produkty alebo služby alebo vybaviť vaše požiadavky, alebo ich môžeme s našimi partnermi zdieľať s vašim povolením. Pri výbere našich dodávateľov a partnerov zohľadňujeme ich procesy manipulácie s údajmi.
V niektorých situáciách sa môžu vaše osobné informácie poskytnúť vládnym orgánom v súvislosti so súdnymi konaniami, súdnymi príkazmi alebo právnymi postupmi. Vaše osobné údaje môžeme tiež zdieľať v záujme ochrany práv alebo majetku Róbert Tóth – REOST, našich obchodných partnerov, dodávateľov, zákazníkov alebo iných subjektov, ak máme pádne dôvody domnievať sa, že tieto práva či majetok môžu byť dotknuté.

Bezpečnosť a presnosť informácií
Ochrana vašich osobných informácií a ich presnosť je pre nás kľúčová. Róbert Tóth – REOST implementoval náležité fyzické, administratívne a technické ochranné prostriedky, ktoré nám pomáhajú chrániť vaše osobné informácie pred neoprávneným prístupom k nim, ich použitím a vyzradením. Ochranu takýchto informácií pred neoprávneným prístupom k nim, ich použitím a vyzradením vyžadujeme aj od našich dodávateľov.

Doba uchovávania
Osobné údaje nebudeme uchovávať dlhšie ako je nevyhnutné na naplnenie účelov ich spracúvania, a to vrátane bezpečnosti pri spracúvaní a zabezpečenia súladu so zákonnými a regulačnými požiadavkami (ako sú požiadavky týkajúce sa auditu, účtovania a zákonného uchovávania), riešenia sporov a stanovenie, uplatňovanie a ochranu zákonných práv v krajinách, v ktorých pôsobíme.

Ako nás môžete kontaktovať
V prípade otázok týkajúcich sa tohto Vyhlásenia o ochrane osobných údajov sa na nás obráťte prostredníctvom kontaktného formulára, alebo priamo na naše kontaktné údaje.

Vaše práva
Môžete požiadať o prístup k vašim osobným údajom, o ich úpravu alebo opravu.
Môžete mať aj ďalšie práva vyplývajúce z miestnych právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na spracúvanie osobných údajov. Napríklad ak spracúvanie vašich osobných údajov podlieha všeobecnému nariadeniu o ochrane údajov v EÚ (GDPR) a vaše osobné údaje sa spracúvajú na základe legitímnych záujmov, môžete namietať proti takémuto spracúvaniu z dôvodu vyplývajúceho z konkrétnej situácie. V súlade s nariadením GDPR môžete mať tiež právo požiadať o odstránenie alebo obmedzenie vašich osobných údajov a požiadať o prenos vašich osobných údajov.

Právo na podanie sťažnosti
V prípade, že sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvame v rozpore s platnými právnymi predpismi o ochrane údajov, môžete podať sťažnosť:

• Priamo u Róbert Tóth – REOST prostredníctvom kontaktného formulára, alebo priamo na naše kontaktné údaje.
• U kompetentného orgánu, ktorý sa venuje ochrane osobných údajov. Názov týchto orgánov a ich kontaktné údaje v Európskej únii nájdete na stránke: http://ec.europa.eu/justice/article- 29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm

Zmeny v našich vyhláseniach o ochrane osobných údajov
Z času na čas môžeme aktualizovať toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov, ako aj iné špecifické vyhlásenia o ochrane osobných údajov. Keď vykonáme zmeny v tomto Vyhlásení, v hornej časti stránky s Vyhlásením o ochrane osobných údajov uvedieme nový dátum.